Thời khóa biểu chính quy

Tuần 27, từ ngày 22-27/2/2021

Tuần 28, từ ngày 1-6/3/2021

Tuần 29, từ ngày 8-13/3/2021

Tuần 30, từ ngày 15-20/3/2021

Tuần 31, từ ngày 22-27/3/2021

Tuần 32, từ ngày 29/3-3/4/2021

Tuần 33, từ ngày 5-10/4/2021

Tuần 34, từ ngày 12-17/4/2021

Tuần 35, từ ngày 19-24/4/2021

Tuần 36, từ ngày 26-30/4/2021

Tuần 37, từ ngày 3-8/5/2021

Tuần 38, từ ngày10-15/5/2021

Tuần 39, từ ngày17-22/5/2021

Tuần 40, từ ngày 24-29/5/2021

Tuần 1 va tuan 2, từ ngày 20/9-2/10/2021

Tuần 3, tuần 4 năm học 2021-2022

Tuần 5 từ ngày 18/10/2021

Tuần 6 từ ngày 25/10/2021