Thời khóa biểu chính quy

Tuần 2, từ ngày 31/8-5/9/2020 

Tuần 3, từ ngày 7-12/9/2020

Tuần 4, từ ngày 14-19/9/2020

Tuần 5, từ ngày 21-26/9/2020

Tuần 6, từ ngày 28/9-3/10/2020

Tuần 7, từ ngày 5-10/10/2020

Tuần 8, từ ngày 12-16/10/2020

Tuần 8, từ ngày 12-16/10/2020

Tuần 9, từ ngày 19-24/10/2020

Tuần 10, từ ngày 26-31/10/2020

Tuần 11, từ ngày 2-7/11/2020

Tuần 12, từ ngày 9-14/11/2020

Tuần 13, từ ngày 16-21/11/2020

Tuần 14, từ ngày 23-27/11/2020

Tuần 15, từ ngày 30/11-5/12/2020

Tuần 16, từ ngày 7-12/12/2020

Tuần 17, từ ngày 14-19/12/2020

Tuần 18, từ ngày 21-26/12/2020

Tuần 19, từ ngày 28/12/2020-02/01/2021

Tuần 20, từ ngày 4-9/01/2021

Tuần 21, từ ngày 11-16/01/2021

Tuần 22, từ ngày 18-23/01/2021

Tuần 23, từ ngày 25-30/01/2021

Tuần 24, từ ngày 01-05/2/2021

Tuần 27, từ ngày 22-27/2/2021

Tuần 28, từ ngày 1-6/3/2021

Tuần 29, từ ngày 8-13/3/2021