Giới thiệu Khoa

Khoa Kinh tế – Luật được thành lập theo quyết định số 93/QĐ/ĐHBL ngày 12 tháng 06 năm 2007 của Trường Đại học Bạc Liêu với nhiệm vụ cơ bản là đào tạo nguồn nhân lực cho vùng bán đảo Cà Mau và Đồng bằng Sông Cửu Long đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tiến trình CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, Khoa đang đào tạo:

+ 3 chuyên ngành Đại học chính quy:

1. Kế toán tổng hợp

2. Tài chính – Ngân hàng

3. Quản trị kinh doanh

+ 1 chuyên ngành Đại học Liên thông:

Từ trình độ Trung cấp, liên thông Đại học Kế Toán.

Từ trình độ Cao đẳng, liên thông Đại học Kế toán.

+ 1 chuyên ngành Cao đẳng Kế toán chính quy.

+ Đào tạo và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng.

+ Đào tạo và cấp chứng chỉ Khai báo, quyết toán thuế.

+ Đào tạo và cấp chứng chỉ Kế toán máy (Phần mềm MISA SME.NET)

Bên cạnh đó Khoa còn thực hiện chức năng tư vấn các lĩnh vực: Tài chính, Luật, Kế toán, Quản trị doanh nghiệp…

 


      The Faculty of Economics and Law was established under the Decision No. 93/QĐ/ĐHBL signed on June 12th, 2007 by Bac Lieu University with its primary duty of training the high-quality human resources for Ca Mau Peninsula as well as Mekong Delta (Viet Nam) as to respond to the requirements for economic and social development within a period of the nation’s industrialization, modernization and global integration.

      The faculty’s current training programs include:

+  Three full-time Bachelor degree courses

           1. General Accounting

          2.  Finance and Banking

         3. Business Administration

+  One accelerated part-time barchelor degree course

                     From Intermediate educational diploma  to Bachelor degree in Accounting

                     From Associate diploma to Bachelor degree in Accounting

              +  One full-time Associate diploma course in Accounting

              +  Training and conferring Certificate of Chief Accountant

              +  Training and conferring Certificate of Tax Declaration and Settlement

              +  Training and conferring Certificate of Accounting Software (i.e. MISA SME.NET)

    Moreover, the faculty also performs consulting functions in Finance, Law, Accounting, Enterprise Administration, etc.