Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 ThS. Trịnh Hoàng Sơn Trưởng BM 0983.720.540 lieusonbac11@gmail.com
2 ThS. Quách Thị Hải Yến Phó BM 0919.727.903 qthyen305@gmail.com
3 NCS. Đặng Trung Thắng 0918.124.276 dtthangdhbl@yahoo.com.vn
4 ThS. Nguyễn Thị Phương 0913.779.948 nguyenphuongblu@gmail.com
5 NCS. Hồ Ngọc Thảo Trang 0917.040.004 hongocthaotrang@gmail.com
6 ThS. Lê Hồng Nga 0917.670.673 lhngablu@gmail.com
7 ThS. Lê Huỳnh Như 0913.648.489 lenhu119@gmail.com