Bộ môn Kinh tế cơ sở và Luật

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KINH TẾ CƠ SỞ VÀ LUẬT

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 NCS. Nguyễn Lê Lý Trưởng BM 0988.138.099 nguyenlely@blu.edu.vn
2 ThS. Trương Thị Bé Phó BM 0914.874.004 truongthibe84@gmail.com
3 ThS. Lê Thị Thêm 0947.746.002 lethemblu1985@gmail.com
4 ThS. La Thùy Diễm 0967.077.778 ladiem15@gmail.com
5 ThS. Dương Thế Lân 0911.004.005 duongthelan@yahoo.com
6 ThS. Mai Hòa An 0932. 862.119 hoaanbl@gmail.com