Bộ môn Kế toán – Kiểm toán

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Mail
1 NCS. Trịnh Hữu Lực Trưởng BM 0949.001.100 thluc@blu.edu.vn
2 ThS. Tăng Thành Phước Phó BM 0912.808.972 ttphuoc@blu.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Thu Hậu 0382.602.216 thuhau.blu@gmail.com
4 ThS. Nguyễn Văn Ngoan 0989.689.004 ngoanvn20@gmail.com
5 ThS. Nguyễn Thị Diễm Trang 0912.800.354 trangnguyen0707@ymail.com
6 ThS. Bùi Thị Thu Lan 0942.307.404 blthulan@gmail.com
7 ThS. Trần Thị Kim Ngân 0944.226.112 ngan.gvbl@gmail.com