Hoạt động

Đang chờ cập nhật

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA KINH TẾ

Stt Họ Và Tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú
1. Tô Vĩnh Sơn Bí Thư chi bộ 0943.726.707
2. Trịnh Hữu Lực 0949.001.100
3. Nguyễn Thị Thu Hậu 0382.602.216
4. Nguyễn Thúy Anh 0918.398.989
5. Lê Thị Thêm 0947.746.002
6. Lê Thanh Tùng 0913.149.004
7. Nguyễn Thị Phương 0913.779.948
8. Quách Thị Hải Yến 0919.727.903 Dự bị
9. Nguyễn Văn Ngoan 0989.689.004 Dự bị