Thời khóa biểu chính quy

Tuần 27, từ ngày 10-14/2/2020

Tuần 30, từ ngày 2-6/3/2020

Tuần 31, từ ngày 9-14/3/2020

Tuần 32, từ ngày 16-21/3/2020

Tuần 33, từ ngày 23-28/3/2020

Tuần 36, từ ngày 13-18/4/2020-Học online:

Tuần 37, từ ngày 20-25/4/2020-Học online:

Tuần 38, từ ngày 27-29/4/2020

Tuần 39, từ ngày 4-9/5/2020

Tuần 40, từ ngày 11-16/5/2020

Tuần 41, từ ngày 18-23/5/2020

Tuần 42, từ ngày 25-30/5/2020

Tuần 43, từ ngày 1-6/6/2020

Tuần 44, từ ngày 8-13/6/2020

Tuần 45, từ ngày 15-20/6/2020

Tuần 46, từ ngày 22-27/6/2020

Tuần 47, từ ngày 29/6-4/7/2020