Thời khóa biểu chính quy

 

Tuần 02, từ ngày 18-24/8/2019

Tuần 03, từ ngày 26-31/7/2019

Tuần 04, từ ngày 2-7/9/2019

Tuần 05, từ ngày 9-14/9/2019

Tuần 06, từ ngày 16-21/9/2019

Tuần 07, từ ngày 23-27/9/2019

Tuần 08, từ ngày 30/9-5/10/2019

Tuần 09, từ ngày 7-12/10/2019

Tuần 10, từ ngày 7-12/10/2019

Tuần 11, từ ngày 21-26/10/2019

Tuần 12, từ ngày 28/10-01/11/2019

Tuần 13, từ ngày 4-9/11/2019

Tuần 14, từ ngày 11-1611/2019

Tuần 15, từ ngày 18-23/11/2019

Tuần 16, từ ngày 25-30/11/2019

Tuần 17, từ ngày 2-7/12/2019

Tuần 18, từ ngày 9-14/12/2019

Tuần 19, từ ngày 16-21/12/2019

Tuần 20, từ ngày 23-28/12/2019

Tuần 21, từ ngày 30/1-3/1/2020

Tuần 22, từ ngày 6-10/1/2020

Tuần 23, từ ngày 13/18/1/2020